DMCA

In overeenstemming met de DMCA hebben we het onderstaande beleid ten aanzien van inbreuk op het auteursrecht.


Wij behouden ons het recht voor om

(1) de toegang tot materiaal waarvan wij te goeder trouw geloven dat het auteursrechtelijk beschermd materiaal is dat illegaal is gekopieerd en verspreid door een van onze adverteerders, filialen, content providers, leden of gebruikers te blokkeren of te verwijderen en

(2) service aan recidivisten verwijderen en stopzetten.

Vergeet niet dat uw gebruik van de diensten van minvoir.com te allen tijde onderworpen is aan de Servicevoorwaarden, waarin dit beleid inzake geschillen over auteursrechten is opgenomen. Alle termen die we in dit Beleid gebruiken zonder ze te definiëren, hebben de definities die eraan worden gegeven in de Servicevoorwaarden.

Procedure voor het melden van inbreuken op het auteursrecht. Als u van mening bent dat materiaal of inhoud die zich bevindt op of toegankelijk is via de Diensten inbreuk maakt op uw auteursrecht (of het auteursrecht van iemand die u gemachtigd bent om namens u te handelen), stuur dan een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht met de volgende informatie naar stopmissing.com Aangewezen agent om kennisgevingen van geclaimde inbreuken te ontvangen (onze "Aangewezen Agent," wiens contactgegevens hieronder staan vermeld):

 

Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht waarop inbreuk zou zijn gemaakt;
Identificatie van de werken of materialen waarop inbreuk wordt gemaakt;
Identificatie van het materiaal waarvan beweerd wordt dat het inbreukmakend is, inclusief informatie over de locatie van het inbreukmakende materiaal dat de eigenaar van het auteursrecht wil laten verwijderen, met voldoende details zodat minvoir.com in staat is het bestaan ervan te vinden en te verifiëren;
Een verklaring dat de kennisgever te goeder trouw gelooft dat het in (1)(c) genoemde materiaal niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, zijn agent of de wet; en
Contactgegevens van de kennisgever met inbegrip van adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres;
Een verklaring op straffe van meineed dat de verstrekte informatie juist is en dat de melder bevoegd is om de klacht in te dienen namens de eigenaar van het auteursrecht.
Zodra de juiste bonafide inbreukmelding is ontvangen door de aangewezen agent. Na ontvangst van een juiste kennisgeving van schending van het auteursrecht, behouden wij ons het recht voor om:

Het schendende materiaal verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken;
De inhoudsaanbieder die van inbreuk wordt beschuldigd op de hoogte stellen dat wij het betreffende materiaal hebben verwijderd of de toegang daartoe hebben geblokkeerd; en
De toegang tot de Diensten van deze inhoudsaanbieder beëindigen indien hij of zij een recidivist is.
Procedure voor het verstrekken van een tegenbericht aan de aangewezen agent. Als de inhoudsaanbieder van mening is dat het materiaal dat werd verwijderd (of waartoe de toegang werd geblokkeerd) geen inbreuk maakt, of als de inhoudsaanbieder van mening is dat hij het recht heeft om dergelijk materiaal te plaatsen en te gebruiken van de eigenaar van het auteursrecht, de agent van de eigenaar van het auteursrecht of, overeenkomstig de wet, kan de inhoudsaanbieder ons een tegenbericht sturen met de volgende informatie aan de aangewezen agent:

Een fysieke of elektronische handtekening van de inhoudsaanbieder;
Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of geblokkeerd;
Een verklaring dat de inhoudsaanbieder te goeder trouw gelooft dat het materiaal werd verwijderd of ontoegankelijk werd gemaakt als gevolg van een vergissing of een verkeerde identificatie van het materiaal; en
De naam, het adres, het telefoonnummer en, indien beschikbaar, het e-mailadres van de inhoudsaanbieder en een verklaring dat deze persoon of entiteit instemt met de jurisdictie van de federale rechtbank voor het gerechtelijk arrondissement waarin het adres van de inhoudsaanbieder is gevestigd, of, indien het adres van de inhoudsaanbieder buiten Nederland is gevestigd, voor elk gerechtelijk arrondissement waarin minvoir.com is gevestigd, en dat deze persoon of entiteit de betekening van het proces zal aanvaarden van de persoon die de kennisgeving van de vermeende inbreuk heeft verstrekt.
Als een tegenbericht wordt ontvangen door de Aangewezen Agent, kan minvoir.com, naar eigen goeddunken, een kopie van het tegenbericht sturen naar de oorspronkelijke klagende partij om die persoon te informeren dat Inspire Cotton het verwijderde materiaal kan vervangen of stoppen met het uitschakelen binnen 10 werkdagen. Tenzij de eigenaar van het auteursrecht een rechtszaak aanspant tegen de leverancier van inhoud die wordt beschuldigd van het plegen van inbreuk, kan het verwijderde materiaal worden vervangen of de toegang ertoe worden hersteld binnen 10 tot 14 werkdagen of meer na ontvangst van het tegenbericht, naar goeddunken van minvoir.com.

Neem contact op met de door minvoir.com aangewezen agent op het volgende adres: info@minvoir.com